Wycena przedsiębiorstwa – jaka metodę wybrać?

Jaką metodą powinna być wykonywana wycena przedsiębiorstwa? Podejście kosztowe, które nie jest tak powszechnie stosowane w finansach przedsiębiorstw, sprawdza, ile faktycznie kosztuje lub kosztowałoby odbudowę firmy. Podejście to ignoruje tworzenie wartości lub generowanie przepływów pieniężnych i patrzy tylko na rzeczy z perspektywy „koszt = wartość”. Inną metodą wyceny przedsiębiorstwa i spółki, która kontynuuje działalność, jest zdolność do analizy płatności. Podejście to analizuje maksymalną cenę, jaką jednostka przejmująca może zapłacić za firmę, jednocześnie osiągając określony cel. Na przykład, jeśli firma private equity musi osiągnąć stopę zwrotu wynoszącą 30%, jaka jest maksymalna cena, jaką może zapłacić za firmę?

Jeżeli firma nie będzie kontynuować działalności, wówczas wartość likwidacji zostanie oszacowana na podstawie podziału i sprzedaży aktywów spółki. Wycena przedsiębiorstwa jest zwykle bardzo dyskontowana, ponieważ zakłada, że ​​aktywa zostaną sprzedane jak najszybciej każdemu nabywcy. Wycena przedsiębiorstwa jest sposobem na określenie wartości ekonomicznej firmy, co może być przydatne w kilku sytuacjach.

Na przykład: Może być konieczne sprzedanie firmy ze względu na emeryturę, zdrowie, rozwód lub z powodów rodzinnych. Możesz potrzebować finansowania dłużnego lub kapitałowego w celu ekspansji lub z powodu problemów z przepływami pieniężnymi, w którym to przypadku potencjalni inwestorzy będą chcieli zobaczyć, czy firma ma wystarczającą wartość. Możesz dodawać akcjonariuszy (lub jeden lub więcej akcjonariuszy może poprosić o wykup). W takim przypadku należy ustalić wartość udziału.